Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
724/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 31/5/2019
732/QĐ-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 31/05/2019
1797/BC-UBND Công khai tài chính 29/5/2019
25/2019/QĐ-UBND Nội vụ 18/4/2019
15/2019/QĐ-UBND Nội vụ 18/4/2019
27/2019/QĐ-UBND Nội vụ 17/5/2019
556/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 13/05/2019
560/QĐ-UBND Xây dựng 13/05/2019
562/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 13/05/2019
561-QĐ-UBND Nội vụ 13/05/2019

Trang