Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
559/KH-VP Khen thưởng, xử phạt 05/06/2019
1902/UBND-CN Tài nguyên, Môi trường 05/06/2019
1911/BC-UBND Tài nguyên, Môi trường 05/06/2019
762/QĐ-UBND Nội vụ 04/06/2019
1892/UBND-GT Giao thông, Vận tải 04/06/2019
1890/UBND-CN Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 04/06/2019
1894/UBND-TH Khiếu nại, tố cáo 04/06/2019
1888/UBND-TH Đầu tư 04/06/2019
759/QĐ-UBND Đầu tư 04/06/2019
758/QĐ-UBND Đầu tư 04/06/2019

Trang