Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3494/UBND-VX Bảo hiểm 28/11/2013
19/2013/QĐ-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 26/11/2013
1868/QĐ-UBND Xây dựng 31/10/2013
số 3486/UBND-XD Xây dựng 27/11/2013
1845/STNMT-TNKS&ĐC Tài nguyên, Môi trường 25/11/2013
1881/QĐ-UBND Xây dựng 06/11/2013
1926/QĐ-UBND Xây dựng 07/11/2013
1780/QĐ-UBND Xây dựng 25/10/2013
08/2013/NQ-HĐND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 12/7/2013
07/2013/NQ-HĐND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 12/7/2013

Trang