Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
473/QĐ-UBND Giao thông, Vận tải 13/05/2019
573/QĐ-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 13/05/2019
567/QĐ-UBND Nội vụ 13/05/2019
568/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 13/05/2019
569/QĐ-UBND Nội vụ 13/05/2019
569/QĐ-UBND Nội vụ 13/05/2019
563/QĐ-UBND Nội vụ 13/05/2019
1577/KH-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 14/05/2019
1581/KH-UBND Tài nguyên, Môi trường 14/05/2019
578/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 14/05/2019

Trang