Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
577/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 14/05/2019
576/QĐ-UBND Thương mại 14/05/2019
581/QĐ-UBND Nội vụ 14/05/2019
439/VP-NC Khiếu nại, tố cáo 14/05/2019
1570/BC-UBND Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 14/05/2019
582/QĐ-UBND Nội vụ 15/05/2019
447/BC-VP Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 15/05/2019
445/QĐ-UBND Nội vụ 15/05/2019
590/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 15/05/2019
1594/TB-HĐTĐ Tài nguyên, Môi trường 15/05/2019

Trang