Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1171/QĐ-UBND Giáo dục, Đào tạo 31/07/2019
2674/KH-UBND Khen thưởng, xử phạt 31/07/2019
2658/BC-UBND Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng 31/07/2019
2667/KH-UBND Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng 31/07/2019
2685/BC-UBND Nội vụ 31/07/2019
1155/QĐ-UBND Nội vụ 31/07/2019
2686/UBND-XD Xây dựng 31/07/2019
1162/QĐ-UBND Nội vụ 31/07/2019
1164/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 31/07/2019
1154/QĐ-UBND Nội vụ 31/07/2019

Trang