Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1167/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 31/07/2019
1168/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 31/07/2019
1165/QĐ-UBND Nội vụ 31/07/2019
1148/QĐ-UBND Nội vụ 31/07/2019
1141/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 31/07/2019
1149/QĐ-UBND Nội vụ 31/07/2019
1152/QĐ-UBND Nội vụ 31/07/2019
1153/QĐ-UBND Nội vụ 31/07/2019
2651/BC-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 31/07/2019
1173/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 31/07/2019

Trang