Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1172/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 31/07/2019
22/NQ-HĐND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 12/7/2019
21/2019/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
20/2019/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
19/2019/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
18/2019/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
17/2019/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
16/2019/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
15/2019/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019
14/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 12/7/2019

Trang