Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
726/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 02/4/2013
727/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 02/4/2013
728/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 02/4/2013
921/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 22/4/2013
926/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 22/4/2013
927/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 22/4/2013
612/UBND-TD Khiếu nại, tố cáo 18/3/2014
2493/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 31/12/2013
684/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 28/3/2013
685/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 28/3/2013

Trang