Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1147/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 30/07/2019
1144/QĐ-UBND Khoa học, Công nghệ 30/07/2019
810/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 29/07/2019
1142-QĐ-UBND Đầu tư 29/07/2019
2624/KH-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 29/07/2019
2626/BC-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 29/07/2019
2616/BC-UBND Đầu tư 29/7/2019
2621/BC-UBND Đầu tư 29/07/2019
2609/BC-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 29/07/2019
806/TB-VP Tài nguyên, Môi trường 26/7/2019

Trang