Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
14/2019/QĐ-UBND Giáo dục, Đào tạo 18/04/2019
24/2019/QĐ-UBND Thương mại 18/04/2019
16/2019/QĐ-UBND Nội vụ 18/04/2019
425/VP-TTTT Công nghệ thông tin, Truyền thông 10/05/2019
555/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 10/05/2019
553/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 10/05/2019
554/QĐ-UBND Xây dựng 10/05/2019
546/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 09/05/2019
1493/BC-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 09/05/2019
1488/KH-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 09/05/2019

Trang