Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1182/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 02/08/2019
1181/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 02/08/2019
1184/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 02/08/2019
837/QĐ-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 02/08/2019
1176/QĐ-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 01/08/2019
1175/QĐ-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 01/08/2019
1177/QĐ-UBND Nội vụ 31/07/2019
2671/UBND-TH Đầu tư 31/07/2019
1166/QĐ-UBND Nội vụ 31/07/2019
1150/QĐ-UBND Nội vụ 31/07/2019

Trang