Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
784/QĐ-UBND Khoa học, Công nghệ 07/06/2019
1923/KH-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 06/06/2019
779/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 06/06/2019
778/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 06/06/2019
780/QĐ-UBND Đầu tư 06/06/2019
776/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 06/06/2019
777/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 06/06/2019
1925/KH-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 06/06/2019
764/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 05/06/2019
1901/BC-UBND Tài nguyên, Môi trường 05/06/2019

Trang