Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2357/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 08/07/2019
2358/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 08/07/2019
1051/QĐ-UBND Nội vụ 09/07/2019
2385/BC-UBND Tài chính, Ngân hàng 09/07/2019
2386/BC-UBND Đầu tư 09/07/2019
703/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 09/07/2019
701/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 9/7/2019
1042/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 09/07/2019
2394/KH-UBND Giáo dục, Đào tạo 09/07/2019
1047/QĐ-UBND Nội vụ 09/07/2019

Trang