Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
759/HD-UBND Xây dựng 15/03/2019
1115/UBND-TH Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 12/04/2019
407/QĐ-UBND Khoa học, Công nghệ 12/04/2019
310/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 10/04/2019
403/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 10/04/2019
402/QĐ-UBND Nội vụ 10/04/2019
401/QĐ-UBND Giáo dục, Đào tạo 10/04/2019
400/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 10/04/2019
1087/KH-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 09/04/2019
399/GP-UBND Tài nguyên, Môi trường 09/04/2019

Trang