Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
239/UBND-NC Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 31/1/2018
81/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 26/1/2018
2642/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 29/12/2017
18/UBND-TH Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 05/01/2018
2571/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 28/12/2017
3715/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 23/11/2017
2239/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 1/12/2017
3815/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 01/12/2017
2211/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 29/11/2017
3540/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 07/11/2017

Trang