Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
647/KH-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 21/8/2017
1249/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 14/8/2017
2543/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 09/8/2017
2149/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 7/7/2017
07/2017/NQ-HĐND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 14/7/2017
2039/KH-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 29/6/2017
939/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 26/6/2017
527/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 06/7/2017
881/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 15/6/2017
1418/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 15/5/2017

Trang