Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3815/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 01/12/2017
2211/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 29/11/2017
3540/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 07/11/2017
647/KH-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 21/8/2017
1249/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 14/8/2017
2543/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 09/8/2017
2149/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 7/7/2017
07/2017/NQ-HĐND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 14/7/2017
2039/KH-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 29/6/2017
939/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 26/6/2017

Trang