Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
113/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 09/5/2018
1216/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 08/5/2018
763/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 30/3/2018
29/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 25/01/2018
480/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 8/3/2018
496/KH-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 9/3/2018
538/TB-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 14/3/2018
81/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 26/1/2018
18/UBND-TH Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 05/01/2018
2571/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 28/12/2017

Trang