Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
190/UBND-TD Khiếu nại, tố cáo 17/01/2019
4368/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 28/12/2018
157/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 14/01/2019
4189/UBND-TD Khiếu nại, tố cáo 17/12/2018
4187/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 17/12/2018
4102/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 11/12/2018
4010-UBND-TCD Khiếu nại, tố cáo 04/12/2018
4008/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 04/12/2018
1136/VP-KT Khiếu nại, tố cáo 29/11/2018
3942/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 29/11/2018

Trang