Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
791/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 22/6/2018
2085/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 9/7/2018
604/VP-TB Khiếu nại, tố cáo 9/7/2018
572/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 27/6/2018
744/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 15/6/2018
1754/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 14/6/2018
1724/UBND-KT Khiếu nại, tố cáo 14/6/2018
1658/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 08/06/2018
1661/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 08/06/2018
501/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 08/06/2018

Trang