Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3524/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 31/10/2018
3465/UBND-NĐ Khiếu nại, tố cáo 29/10/2018
09/TB-BTCD Khiếu nại, tố cáo 18/10/2018
3339/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 19/10/2018
948/VP-KT Khiếu nại, tố cáo 11/10/2018
949/VP-KT Khiếu nại, tố cáo 11/10/2018
2721/BC-UBND Khiếu nại, tố cáo 4/9/2018
2510 BC- UBND Khiếu nại, tố cáo 16/08/2018
2696/TCBC-UBND Khiếu nại, tố cáo 31/8/2018
2510/BC-UBND Khiếu nại, tố cáo 16/8/2018

Trang