Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3282/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 12/10/2017
2206/UBND-TH Khiếu nại, tố cáo 11/7/2017
1431/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 5/9/2017
1430/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 05/9/2017
2681/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 23/8/2017
1297/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 21/8/2017
2155/UBND-TH Khiếu nại, tố cáo 10/7/2017
1410/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 15/5/2017
1337/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 10/5/2017
1297/UBND- BTCD Khiếu nại, tố cáo 05/5/2017

Trang