Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
110/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 19/11/2018
4139/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 28/12/2017
2486/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 22/12/2017
2292/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 08/12/2017
3719/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 24/11/2017
2154/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 24/11/2017
3636/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 15/11/2017
3628/ UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 14/11/2017
3282/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 12/10/2017
2206/UBND-TH Khiếu nại, tố cáo 11/7/2017

Trang