Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1236/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 08/5/2018
1195/UBND-TH Khiếu nại, tố cáo 3/5/2018
461/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 27/4/2018
1085/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 24/04/2018
1043/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 19/4/2018
987/UBND-TH Khiếu nại, tố cáo 16/4/2018
290/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 11/04/2018
901/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 10/04/2018
362/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 10/04/2018
726/UBND-TBCD Khiếu nại, tố cáo 29/3/2018

Trang