Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1199/KH-VP Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 13/12/2018
4133/BC-UBND Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 13/12/2018
1184/BC-VP Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 12/12/2018
3693/BC-UBND Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 13/11/2018
1839/KL-UBND Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 21/06/2018
378/TB-VP Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 11/5/2018
987/UBND-BTCD Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 16/4/2018
799/KH-UBND Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 2/4/2018
798/BC-UBND Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 2/4/2018
59/KH-VP Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 26/1/2016

Trang