Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
987/UBND-BTCD Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 16/4/2018
799/KH-UBND Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 2/4/2018
798/BC-UBND Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 2/4/2018
59/KH-VP Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 26/1/2016
02/2016/QĐ-UBND Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 14/01/2016