Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2247/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 25/07/2018
376/TB-VP Báo cáo Kinh tế, Xã hội 11/5/2018
1107/BC-BCĐ PCI Báo cáo Kinh tế, Xã hội 24/4/2018
1215/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 09/05/2018
54/BC-BCSĐ Báo cáo Kinh tế, Xã hội 03/5/2018
1097/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 27/4/2018
447/QĐ-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 24/04/2018
762/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 30/3/2018
561/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 15/3/2018
560/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 15/3/2018

Trang