Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2876/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 8/9/2017
2542/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 9/8/2017
2101/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 05/7/2017
1419/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 15/5/2017
1022/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 11/4/2017
1022/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 11/4/2017
3707/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 16/12/2016
3845/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 27/12/2016
1084/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 13/5/2016
1034/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 9/5/2016

Trang