Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1064/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 07/11/1018
1769/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 06/11/2018
1768/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 06/11/2018
1780/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 05/11/2018
1758/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 05/11/2018
1738/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 2/11/2018
1739/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 2/11/2018
1740/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 2/11/2018
1741/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 2/11/2018
1712/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 30/10/2018

Trang