Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2187/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 26/12/2018
2179/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 25/12/2018
2182/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 25/12/2018
2183/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 25/12/2018
2125/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 19/12/2018
2087 / BHXH-QLT Khen thưởng, xử phạt 27/12/2018
1888/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 26/11/2018
1849/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 20/11/2018
3695/BC-UBND Khen thưởng, xử phạt 13/11/2018
1064/QĐ-UBND Khen thưởng, xử phạt 07/11/1018

Trang