Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2329/UBND-TH Nghị quyết HĐND 24/7/2017
17/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 14/7/2017
16/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 14/7/2017
15/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 14/7/2017
14/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 14/7/2017
13/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 14/7/2017
12/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 14/7/2017
11/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 14/7/2017
10/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 14/7/2017
09/2017/NQ-UBND Nghị quyết HĐND 14/7/2017

Trang