Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3028/UBND-NC Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 20/9/2017
2716/UBND-TH Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 25/8/2017
959/SCT-QLCN Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 01/08/2017
701/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 19/5/2017
565/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 25/4/2017
01/2017/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 23/1/2017
2549/KH-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 12/9/2016
27/2015/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 31/8/2015
1942/UBND-CN Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 21/7/2015
18/2015/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 08/7/2015

Trang