Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1015/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 31/07/2018
942/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 12/07/2018
1730/BC-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 14/6/2018
593/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 24/5/2018
17/2018/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 10/5/2018
585-QĐ-HĐBC Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 23/05/2018
1245/BC-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 21/05/2018
509/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 08/5/2018
1082/UBND-CN Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 23/04/2018
443/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 19/4/2018

Trang