Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
46/2018/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 25/12/2018
4276/BC-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 21/12/2018
2124/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 19/12/2018
3865/UBND-TH Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 22/11/2018
1391/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 09/10/2018
1256/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 19/9/2018
1108/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 17/08/2018
1045/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 6/8/2018
1015/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 31/07/2018
942/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 12/07/2018

Trang