Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1205/QĐ-UBND Nội vụ 10/09/2018
1126/QĐ-UBND Nội vụ 22/08/2018
1143/QĐ-UBND Nội vụ 27/08/2018
23/2018/QĐ-UBND Nội vụ 02/08/2018
1019/QĐ-UBND Nội vụ 31/07/2018
1032/QĐ-UBND Nội vụ 02/08/2018
1033/QĐ-UBND Nội vụ 02/08/2018
1034/QĐ-UBND Nội vụ 02/08/2018
1010/QĐ-UBND Nội vụ 27/07/2018
1031/QĐ-UBND Nội vụ 02/08/2018

Trang