Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1875a/QĐ-UBND Nội vụ 22/11/2018
1853/QĐ-UBND Nội vụ 20/11/2018
1820/QĐ-UBND Nội vụ 13/11/2018
1820/QĐ-UBND Nội vụ 13/11/2018
1775/QĐ-UBND Nội vụ 07/11/1018
1766/QĐ-UBND Nội vụ 06/11/2018
1738/QĐ-UBND Nội vụ 2/11/2018
1739/QĐ-UBND Nội vụ 2/11/2018
1740/QĐ-UBND Nội vụ 2/11/2018
1741/QĐ-UBND Nội vụ 2/11/2018

Trang