Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2167/QĐ-UBND Nội vụ 27/11/2017
2061/QĐ-UBND Nội vụ 15/11/2017
1733/QĐ-UBND Nội vụ 12/10/2017
2978/TB-UBND Nội vụ 15/9/2017
1465/QĐ-UBND Nội vụ 12/9/2017
2864/KH-UBND Nội vụ 8/9/2017
1316/QĐ-UBND Nội vụ 22/8/2017
1271/QĐ-UBND Nội vụ 17/8/2017
1209/QĐ-UBND Nội vụ 10/8/2017
2555/KH-UBND Nội vụ 10/8/2017

Trang