Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1633/UBND-NC Nội vụ 07/6/2018
678/QĐ-UBND Nội vụ 06/6/2018
678/QĐ-UBND Nội vụ 6/6/2018
615/QĐ-UBND Nội vụ 29/5/2018
614/QĐ-UBND Nội vụ 29/5/2018
637/QĐ-UBND Nội vụ 31/5/2018
638/QĐ-UBND Nội vụ 31/5/2018
642/QĐ-UBND Nội vụ 31/5/2018
1451/UBND-NC Nội vụ 24/5/2018
600/QĐ-UBND Nội vụ 25/5/2018

Trang