Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1020/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 31/07/2018
2330/BC-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 30/07/2018
986/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 24/7/2018
687/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 06/6/2018
544/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 14/5/2018
1302/HD-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 11/5/2018
1312/UBND-TH Lao động, Thương binh, Xã hội 14/5/2018
520/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 10/5/2018
521/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 10/5/2018
1257/KH-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 09/05/2018

Trang