Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
975/UBND-VX Lao động, Thương binh, Xã hội 13/4/2018
976/UBND-VX Lao động, Thương binh, Xã hội 13/4/2018
952/KH-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 13/4/2018
2646/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 15/1/2018
322/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 30/3/2018
848/UBND-VX Lao động, Thương binh, Xã hội 5/4/2018
751/BC-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 30/3/2018
2664/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 1/2/2018
756/KH-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 30/3/2018
277/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 19/3/2018

Trang