Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3079/BC-BCĐ Lao động, Thương binh, Xã hội 25/9/2017
980/UBND-TH Lao động, Thương binh, Xã hội 07/4/2017
314/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 21/3/2017
449/KH-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 24/02/2017
137/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 14/2/2017
208/UBND-TH Lao động, Thương binh, Xã hội 06/2/2017
12/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 10/1/2017
3632/KH-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 12/12/2016
3631/KH-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 12/12/2016
3632/KH-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 12/12/2016

Trang