Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2480/UBND-TH Tài chính, Ngân hàng 3/9/2014
1322/UBND-TH Tài chính, Ngân hàng 21/5/2014
424/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 8/4/2014
356/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 17/3/2014
17/2013/NQ-HĐND Tài chính, Ngân hàng 12/12/2013
16/2013/NQ-HĐND Tài chính, Ngân hàng 12/12/2013
11/2013/NQ-HĐND Tài chính, Ngân hàng 12/12/2013
3920/UBND-TM Tài chính, Ngân hàng 27/12/2013
02/2013/NQ-HĐND Tài chính, Ngân hàng 12/7/2013
13/2013/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 20/8/2013

Trang