Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1302/QĐ-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 25/09/2018
315/QĐ-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 30/3/2018
769/KH-BCĐ Thuế, Phí, Lệ phí 30/3/2018
103/TB-VP Thuế, Phí, Lệ phí 7/2/2018
2227/QĐ-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 1/12/2017
10/CT-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 27/7/2017
277/TB-VP Thuế, Phí, Lệ phí 19/4/2017
562/QĐ-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 25/4/2017
550/QĐ-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 24/4/2017
852/UBND-TH Thuế, Phí, Lệ phí 28/3/2017

Trang