Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2227/QĐ-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 1/12/2017
10/CT-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 27/7/2017
277/TB-VP Thuế, Phí, Lệ phí 19/4/2017
562/QĐ-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 25/4/2017
550/QĐ-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 24/4/2017
852/UBND-TH Thuế, Phí, Lệ phí 28/3/2017
2771/QĐ-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 30/12/2016
2555/QĐ-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 30/12/2016
2553/QĐ-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 30/12/2016
08/CĐ-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 23/12/2016

Trang