Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
412/UBND-NC Ngoại vụ 14/02/2019
4031/BC-UBND Ngoại vụ 06/12/2018
3798/UBND-NC Ngoại vụ 20/11/2018
924/QĐ-UBND Ngoại vụ 9/7/2018
1433/KH-UBND Ngoại vụ 23/05/2018
1185/BC-UBND Ngoại vụ 27/4/2018
50/BC-BCSĐ Ngoại vụ 2/5/2018
383/TB-VPTT Ngoại vụ 14/5/2018
828/BC-UBND Ngoại vụ 10/04/2018
2452/QĐ-UBND Ngoại vụ 20/12/2017

Trang