Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2452/QĐ-UBND Ngoại vụ 20/12/2017
1956/QĐ-UBND Ngoại vụ 31/10/2017
1171/UBND-NC Ngoại vụ 19/5/2016
07/2016/QĐ-UBND Ngoại vụ 26/4/2016
430/QĐ-UBND Ngoại vụ 8/4/2016
37/2015/QĐ-UBND Ngoại vụ 30/11/2015
1168/QĐ-UBND Ngoại vụ 24/7/2015
36/QĐ-UBND Ngoại vụ 07/11/2014
863/QĐ-UBND Ngoại vụ 25/6/2014