Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
924/QĐ-UBND Ngoại vụ 9/7/2018
1433/KH-UBND Ngoại vụ 23/05/2018
1185/BC-UBND Ngoại vụ 27/4/2018
50/BC-BCSĐ Ngoại vụ 2/5/2018
383/TB-VPTT Ngoại vụ 14/5/2018
828/BC-UBND Ngoại vụ 10/04/2018
2452/QĐ-UBND Ngoại vụ 20/12/2017
1956/QĐ-UBND Ngoại vụ 31/10/2017
1171/UBND-NC Ngoại vụ 19/5/2016
07/2016/QĐ-UBND Ngoại vụ 26/4/2016

Trang