Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2379/UBND-VX Công nghệ thông tin, Truyền thông 02/08/2018
923/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 9/7/2018
1782/BC-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 18/06/2018
724/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 12/6/2018
724/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 12/6/2018
566/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 17/5/2018
604/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 28/5/2018
594/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 24/5/2018
286/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 21/3/2018
1335/KH-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 15/5/2018

Trang