Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
31/2017/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 20/12/2017
945/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 27/06/2017
1645/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 02/10/2017
192/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 28/2/2017
10/2017/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 29/5/2017
297/TB-VP Công nghệ thông tin, Truyền thông 24/4/2017
695/KH-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 17/3/2017
192/-QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 28/2/2017
3753/KH-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 21/12/2016
2310/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 2/12/2016

Trang