Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2321/KH-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 30/07/2018
2354/KH-UBND Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng 31/07/2018
2323/KH-UBND Y tế 30/07/2018
2192/KH-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 20/07/2018
2179/KH-UBND Nội vụ 16/07/2018
2202/KH-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 19/07/2018
2249/KH-UBND Tài nguyên, Môi trường 25/7/2018
2074/KH-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 9/7/2018
1944/KH-UBND Y tế 28/6/2018
1811/KH-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 19/06/2018

Trang