Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3188/KH-UBND Giáo dục, Đào tạo 02/10/2017
2720/KH-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 25/8/2017
2864/KH-UBND Nội vụ 8/9/2017
647/KH-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 21/8/2017
2499/KH-UBND Đầu tư 04/8/2017
2719/KH-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 25/8/2017
2565/KH-UBND Y tế 11/8/2017
2555/KH-UBND Nội vụ 10/8/2017
2547/KH-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 10/8/2017
2463/KH-UBND Tài chính, Ngân hàng 03/8/2017

Trang