Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
4163/KH-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 29/12/2017
4148/KH-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 28/12/2017
4087/KH-UBND Nội vụ 25/12/2017
4045/KH-BCĐ389/ĐP Thương mại 21/12/2017
4045/KH-BCĐ389/ĐP Thương mại 21/12/2017
3188/KH-UBND Giáo dục, Đào tạo 02/10/2017
2720/KH-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 25/8/2017
2864/KH-UBND Nội vụ 8/9/2017
647/KH-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 21/8/2017
2499/KH-UBND Đầu tư 04/8/2017

Trang