Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
753/BC-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 30/3/2018
949/BC-UBND Nội vụ 13/4/2018
900/BC-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 10/04/2018
4184/BC-UBND Khen thưởng, xử phạt 15/1/2018
17/BC-UBND Giao thông, Vận tải 11/1/2018
4193/BC-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 9/1/2018
828/BC-UBND Ngoại vụ 10/04/2018
882/BC-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 09/04/2018
4185/BC-UBND Đầu tư 6/1/2018
32/BC-BCS Xây dựng 5/4/2018

Trang