Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2329/BC-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 30/07/2018
2351/BC-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 31/07/2018
145/BC-BCS Nông nghiệp, Nông thôn 31/07/2018
2401/BC-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 02/08/2018
673/BC-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 31/07/2018
2330/BC-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 30/07/2018
147/BC-BCS Giáo dục, Đào tạo 03/08/2018
2217/BC-UBND Tài chính, Ngân hàng 20/07/2018
2247/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 25/07/2018
2278/BC-UBND Tài chính, Ngân hàng 26/7/2018

Trang