Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3715/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 23/11/2017
3815/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 01/12/2017
2543/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 09/8/2017
2149/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 7/7/2017
1418/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 15/5/2017
549/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 06/3/2017
464/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 27/02/2017
250/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 09/02/2017
2160/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 9/8/2016
1825/Ctr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 11/7/2016

Trang