Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2060/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 6/7/2018
1216/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 08/5/2018
480/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 8/3/2018
3715/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 23/11/2017
3815/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 01/12/2017
2543/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 09/8/2017
2149/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 7/7/2017
1418/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 15/5/2017
549/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 06/3/2017
464/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 27/02/2017

Trang