Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1040/QĐ-UBND Giao thông, Vận tải 03/08/2018
1015/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 31/07/2018
1038/QĐ-UBND Đầu tư 30/07/2018
1036/QĐ-UBND Giao thông, Vận tải 03/08/2018
1039/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 03/08/2018
23/2018/QĐ-UBND Nội vụ 02/08/2018
1018/QĐ-UBND Đầu tư 31/07/2018
1020/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 31/07/2018
1037/QĐ-UBND Xây dựng 03/08/2018
1016/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 31/07/2018

Trang