Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1687/QĐ-UBND Xây dựng 9/10/2017
1685/QĐ-UBND Đầu tư 9/10/2017
1733/QĐ-UBND Nội vụ 12/10/2017
1645/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 02/10/2017
1569/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 25/9/2017
1591/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 28/9/2017
1495/QĐ-UBND Xây dựng
00
1452/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 7/9/2017
1473/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 12/9/2017

Trang