Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
09/CT-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 6/8/2018
08/CT Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 21/06/2018
07/CT-UBND Y tế 23/04/2018
05/CT-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 26/3/2018
04/CT-UBND Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng 21/2/2018
01/CT-UBND Nội vụ 26/01/2018
13/CT-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 21/9/2017
12/CT-UBND Tài chính, Ngân hàng 21/8/2017
11/CT-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 31/7/2017
10/CT-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 27/7/2017

Trang