Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
01/CT-UBND Nội vụ 26/01/2018
13/CT-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 21/9/2017
12/CT-UBND Tài chính, Ngân hàng 21/8/2017
11/CT-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 31/7/2017
10/CT-UBND Thuế, Phí, Lệ phí 27/7/2017
09/CT-UBND Tài nguyên, Môi trường 27/7/2017
07/CT-UBND Giáo dục, Đào tạo 28/4/2017
04/CT/UBND Nông nghiệp, Nông thôn 10/3/2017
03/CT-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 24/2/2017
16/CT-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 2*/12/2016

Trang