Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
01/NQ-HĐND Khiếu nại, tố cáo 01/3/2017
01/3/2017 Nghị quyết HĐND
92/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 8/12/2016
91/2016/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 8/12/2016
90/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 8/12/2016
89/2016/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 8/12/2016
88/2016/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 8/12/2016
87/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 8/12/2016
86/2016/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 8/12/2016
85/2016/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 8/12/2016

Trang