Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
29/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 1/7/2016
28/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 1/7/2016
27/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 1/7/2016
26/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 1/7/2016
25/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 1/7/2016
24/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 1/7/2016
23/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 1/7/2016
22/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 1/7/2016
21/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 1/7/2016
20/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 1/7/2016

Trang