Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
688/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 03/08/2018
593/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 05/07/2018
2085/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 9/7/2018
550/TB-VP Đầu tư 22/06/2018
572/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 27/6/2018
538/TB-VP Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã 18/06/2018
378/TB-VP Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 11/5/2018
501/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 08/06/2018
493/TB-VP Xây dựng 07/6/2018
1653/TB-UBND Khiếu nại, tố cáo 8/6/2018

Trang