Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
383/TB-VPTT Ngoại vụ 14/5/2018
339/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 3/5/2018
372/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 10/5/2018
312/TB-VP Tài chính, Ngân hàng 10/5/2018
113/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 09/5/2018
323/TB-VPTT Văn hóa, Thể thao, Du lịch 27/4/2018
340/TB-VP Tài nguyên, Môi trường 3/5/2018
337/TB-VP Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 2/5/2018
317/TB-VP Nông nghiệp, Nông thôn 24/4/2018
316/TB-VP Xây dựng 24/04/2018

Trang