Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2978/TB-UBND Nội vụ 15/9/2017
637/TB-VP Văn hóa, Thể thao, Du lịch 18/8/2017
959/SCT-QLCN Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 01/08/2017
527/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 06/7/2017
420/TB-VP Giao thông, Vận tải 29/5/2017
341/TB-VP Bảo hiểm 10/5/2017
297/TB-VP Công nghệ thông tin, Truyền thông 24/4/2017
277/TB-VP Thuế, Phí, Lệ phí 19/4/2017
201/TB-VP Nội vụ 29/3/2017
198/TB-VP Nông nghiệp, Nông thôn 28/3/2017

Trang