Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3282/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 12/10/2017
3237/UBND-XD Tài nguyên, Môi trường 09/10/2017
3136/UBND-TH Khoa học, Công nghệ 02/10/2017
2826/UBND-TH Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã 1/9/2017
3028/UBND-NC Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 20/9/2017
2955/UBND-CN Văn hóa, Thể thao, Du lịch 14/9/2017
2995/UBND-VX Văn hóa, Thể thao, Du lịch 18/9/2017
2206/UBND-TH Khiếu nại, tố cáo 11/7/2017
2889/UBND-TH Thương mại 8/9/2017
2716/UBND-TH Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 25/8/2017

Trang