Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1250/UBND-CN Tài nguyên, Môi trường 09/05/2018
1248/UBND-XD Lao động, Thương binh, Xã hội 09/05/2018
1165/UBND-TH Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã 09/05/2018
1243/UBND-KT Nông nghiệp, Nông thôn 09/5/2018
1244/UBND-XD Giáo dục, Đào tạo 08/5/2018
1236/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 08/5/2018
1228/UBND-NC Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 08/5/2018
1234/UBND-XD Giao thông, Vận tải 08/5/2018
356/CV-TCTDN Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã 08/5/2018
1224/UBND-NC Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 07/05/2018

Trang