Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1147/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 31/7/2017
1367/UBDN-TH Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng 11/5/2017
1063/UBDN-BTCD Khiếu nại, tố cáo 10/5/2016
78/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 04/02/2016
51/CTr - UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 13/1/2016
181/TB-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 29/1/2016
2251/UBND-TCD Khiếu nại, tố cáo 19/8/2015
1243/UBND-GT Giao thông, Vận tải 26/5/2015
2721/CTr-UBND Đầu tư 22/9/2014
2728/BC-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 22/9/2014

Trang