Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2325/BC-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 30/07/2018
967/QĐ-UBND Giáo dục, Đào tạo 19/07/2018
1742/UBND-TH Xây dựng 14/6/2018
1610/TTr-UBND Đầu tư 05/6/2018
402/TTr - VP Nội vụ 21/05/2018
1241/UBND-XD Xây dựng 09/05/2018
327/BC-VP Nội vụ 27/4/2018
1069/TTr-UBND Nội vụ 24/04/2018
792/TTr-UBND Nghị quyết HĐND 30/3/2018
791/TTr-UBN Nghị quyết HĐND 30/3/2018

Trang