Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
792/TTr-UBND Nghị quyết HĐND 30/3/2018
791/TTr-UBN Nghị quyết HĐND 30/3/2018
561/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 15/3/2018
216/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 28/02/2018
118/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 8/2/2018
2571/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 28/12/2017
2339/QĐ-UBND Giáo dục, Đào tạo 12/12/2017
2315/QĐ-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 12/12/2017
1147/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 31/7/2017
1367/UBDN-TH Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng 11/5/2017

Trang