DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng hoặc email: dansocaobang@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng mail: xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc sotainguyenmoitruongcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nội vụ Cao Bằng
Địa chỉ Sở Tài chính Cao Bằng        mail: toannmstc@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng Mail: toannmstc@gmail.com
Địa chỉ: Sở Công thương tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài chính Cao Bằng hoặc gmail: luuductccb@gmail.com, số điện thoại đ/c Đức: 0982.899.396

Trang