DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ gửi về Ban Quảng lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng địa chỉ mail: kehoachtonghopbqlkkt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng hoặc email: thutuchanhchinhcb@gmail.com hoặc thutuchanhchinh@caobang.gov.vn trước ngày 25/6/2019
Văn bản góp ý xin gửi về Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng (Km 5 Phường Đề Thám Thành phố Cao Bằng) trước ngày 06/7/2019 để tổng hợp; bản điện tử gửi về địa chỉ email: dominhchiencb@gmail.com; Số điện thoại di động: 0915.356.456; Máy bàn cơ quan: 02063.858.815./. 
Địa chỉ: Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh, số 34, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng hoặc email: bantdkt@gmail.com hoặc số điện thoại: 02063 955 088
Địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông (qua phòng Bưu chính viễn thông), số 113, Phố cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng (bản mềm gửi qua email: bcvt@caobang.gov.vn, qlbcvt@gmail.com)
Địa chỉ: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, Số 11, đường Hoàng Đình Giong, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng hoặc email: tonghopubnd@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc email: xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn 
Địa chỉ: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, số 34, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng hoặc email: phongnv.bantdkt@gmail.com hoặc số điện thoại: 02063955088
Địa chỉ: Sở VHTTDL  tỉnh Cao Bằng, file mềm gửi vào địa chỉ mail: xdnsvhvagd@gmail.com

Trang