DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư  Mail: tonghopquyhoach.sokhdt@caobang.gov.vn)  
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng hoặc email: huent.sotc@caobang.gov.vn; ĐT: 02063 853 598 
Địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng (Km5 Đề Thám, thành phố Cao Bằng, Cao Bằng) hoặc email: daminhhieu@gmail.com. Số điện thoại: 02063.853.230
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng hoặc email: thutuchanhchinh@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng. Km 5 phường Đề Thám, TP Cao Bằng, Cao Bằng hoặc daminhhieu@gmail.com hoặc điện thoại 0936719977
Địa chỉ gửi về Ban Quảng lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng địa chỉ mail: kehoachtonghopbqlkkt@gmail.com
Địa chỉ: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng hoặc email: thutuchanhchinhcb@gmail.com hoặc thutuchanhchinh@caobang.gov.vn trước ngày 25/6/2019
Văn bản góp ý xin gửi về Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng (Km 5 Phường Đề Thám Thành phố Cao Bằng) trước ngày 06/7/2019 để tổng hợp; bản điện tử gửi về địa chỉ email: dominhchiencb@gmail.com; Số điện thoại di động: 0915.356.456; Máy bàn cơ quan: 02063.858.815./. 

Trang