DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng xaydungchinhquyen.snv@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp PTNT Cao Bằng hoặc email: leminhducptnt@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng hoặc email: toannm@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng hoặc email: toannm@caobang.gov.vn
Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng hoặc email tonghopquyhoach.sokhdt@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng hoặc email tonghopquyhoach.sokhdt@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng hoặc email tonghopquyhoach.sokhdt@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc email: sotainguyenmoitruongcb@gmail.com
Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, số 34, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, hoặc email: phongnv.bantdkt@gmail.com, hoặc số điện thoại: 0206 3 955 088.

Trang