DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, 031 Phố Hiến Giang, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng hoặc email: soyte@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng hoặc email: philongcbdost@gmail.com
Địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Công thương tỉnh Cao Bằng hoặc email: quanlythuongmai.ctcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng hoặc email: luuductccb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng hoặc email: thudiustc@gmail.com
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Công thương tỉnh Cao Bằng

Trang