DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ:  Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng (Km 5 Phường Đề Thám Thành phố Cao Bằng) trước ngày 05/07/2018 để tổng hợp; bản file mềm điện tử gửi về địa chỉ Email: daminhhieu@gmail.com; Số điện thoại di động: 0936.719.977; điện thoại cơ quan: 02063.853.230
Địa chỉ: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng hoặc thư điện tử: lbtrinh@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng (Km 5 Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng) hoặc bản điện tử gửi về địa chỉ email: huyenstccb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc Hộp thư xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn

Trang