DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Công thương tỉnh Cao Bằng hoặc email: quanlythuongmai.ctcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng hoặc email: luuductccb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng hoặc email: thudiustc@gmail.com
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Công thương tỉnh Cao Bằng
Góp ý gửi về: Sở Tài Nguyên và Môi trường trước ngày 22/11/2018
Góp ý gửi về: Sở Tài Nguyên và Môi trường trước ngày 22/11/2018

Trang