DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng hoặc email: luuductccb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng hoặc email: thudiustc@gmail.com
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Công thương tỉnh Cao Bằng
Góp ý gửi về: Sở Tài Nguyên và Môi trường trước ngày 22/11/2018
Góp ý gửi về: Sở Tài Nguyên và Môi trường trước ngày 22/11/2018
Địa chỉ: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc email: bvmtcaobang@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc email: bvmtcaobang@gmail.com
Địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng xaydungchinhquyen.snv@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp PTNT Cao Bằng hoặc email: leminhducptnt@gmail.com

Trang