DỰ THẢO VĂN BẢN CHỜ GÓP Ý KIẾN
Trích yếu Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp Tệp đình kèm
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng hoặc email tonghopquyhoach.sokhdt@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng hoặc email tonghopquyhoach.sokhdt@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc email: sotainguyenmoitruongcb@gmail.com
Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, số 34, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, hoặc email: phongnv.bantdkt@gmail.com, hoặc số điện thoại: 0206 3 955 088.
Địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hoặc email: xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov..vn
Địa chỉ: Sở Công thương tỉnh Cao Bằng, số 108 đường Hoàng Văn Thụ, TP Cao Bằng hoặc email: hiencb78@gmail.com
Địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng hoặc email: thutuchanhchinh@caobang.gov.vn
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng hoặc email: dangkykinhdoanhcb@gmail.com
Địa chỉ: Sở Tài nguyên & Môi trường Cao Bằng
Địa chỉ: Sở Xây dựng Cao Bằng hoặc email: nongtrungxd@gmail.com

Trang